മുന്നിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾ‍ഡോ

സമകാലിക മലയാളം ഡെസ്ക്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറോ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരങ്ങൾ

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചു​ഗൽ)- 27 മത്സരങ്ങൾ

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ | എക്സ്

പെപ്പെ (പോർച്ചു​ഗൽ)- 21 മത്സരങ്ങൾ

പെപ്പെ | എക്സ്

ജാവോ മൗട്ടീഞ്ഞോ (പോർച്ചു​ഗൽ)- 19 മത്സരങ്ങൾ

ജാവോ മൗട്ടീഞ്ഞോ | എക്സ്

ലിയനാർഡോ ബൊനൂസി (ഇറ്റലി)- 18 മത്സരങ്ങൾ

ലിയനാർഡോ ബൊനൂസി | എക്സ്

മാനുവൽ നൂയർ (ജർമനി)- 18 മത്സരങ്ങൾ

മാനുവൽ നൂയർ | എക്സ്

ബാസ്റ്റിൻ ഷ്വൊയ്ൻസ്റ്റി​ഗർ (ജർമനി)- 18 മത്സരങ്ങൾ

ബാസ്റ്റിൻ ഷ്വൊയ്ൻസ്റ്റി​ഗർ | എക്സ്

ജിയാൻലൂയി ബഫൺ (ഇറ്റലി)- 17 മത്സരങ്ങൾ

ജിയാൻലൂയി ബഫൺ | എക്സ്