കാണാം: നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ആവേശ ചിത്രങ്ങള്‍  

Published: 10th November 2018 11:58 PM  |   Last Updated: 11th November 2018 12:06 AM  

0e260c66-c297-4adf-af9a-80ff9f747810
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
0b6fd044-d11b-4f8b-9865-204f43434271
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
0c6050bc-8889-49ea-8fcb-520d01fe6824
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
2c189c6e-1178-4fde-bed0-2909353f1647
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
3c3ebf35-5f97-4f77-bae2-aea9ea3b77d8
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
9ea1d661-d03f-4527-af3e-6bd3b6b4b815
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
66f1618d-806e-45b2-85f8-3041e30b7d61
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
115abafe-d4eb-42bd-8c01-5ec3101134ae
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
695c3af0-9dc7-4660-a770-8c6f8b00ca7c
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
01345c11-7257-4d0a-86f9-6bb7c00e6e7f
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
849d09c8-c407-4fb3-9e5c-c1377d4e91dd
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
a6bb5166-23ea-42d9-abba-379f53b38b43
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു
88b40c17-7f6f-4668-9362-085a402efdf1
ചിത്രം: ആല്‍ബിന്‍ മാത്യു