ലേഖനം
ഓല മെടയുന്ന സ്ത്രീകള്‍. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലെ മലബാര്‍ കാഴ്ച

നായാടി ക്രിസ്ത്യാനികളും ബാസല്‍ മിഷനും: വിനില്‍ പോള്‍ എഴുതുന്നു

അസ്പൃശ്യരായിരുന്ന കേരളത്തിലെ വിവിധ ജാതികള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്ത അളവിലും തോതിലുമുള്ള സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങളുടെ കഥകളാണ് കൊളോണിയലിസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ളത്.