എന്താണ് കേഡര്‍ പാര്‍ട്ടി? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Published: 18th September 2021 02:33 PM  |   Last Updated: 18th September 2021 02:38 PM  

 സെമി കേഡര്‍ പാര്‍ട്ടി എന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ടോ? എന്താണ് കേഡര്‍ പാര്‍ട്ടികളും ബഹുജന പാര്‍ട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം?