ആ 41 പേർ പുതു ജീവിതത്തിലേക്ക്; സില്‍ക്യാര ടണല്‍ ദൗത്യം വിജയത്തിലേക്ക്