ആളുന്ന കൊച്ചി...; നഗരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പടര്‍ന്നു പിടിച്ച വന്‍ അഗ്നിബാധ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ