കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാലയിലെ പൊട്ടിത്തെറിയെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം; ചിത്രങ്ങള്‍ കാണം