ചുവന്നുതുടുത്ത് കൊല്ലം: സിപിഐ പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ