റിപ്പോർട്ട് 
ഫാറൂഖ് കോളജ്, കോഴിക്കോട്‌

മുസ്ലിം ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു പഠിച്ചു മതിയായോ?

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വൈകിമാത്രം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച മുസ്ലിം സമുദായത്തില്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ ഈ തിരിച്ചുപോക്ക് സാമൂഹിക ഇടപെടലുകള്‍, വിവാഹം, ദാമ്പത്യം എന്നിവയെ ഉള്‍പ്പെടെ ബാധിച്ചുതുടങ്ങ