റിപ്പോർട്ട് 

അന്വേഷി എന്ന സംഘടന കടന്നുവന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച്

സ്ത്രീസമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മുന്‍പെന്നെത്തെക്കാളുമധികം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അവള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങള്‍ അവള്‍ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണിന്ന്.