കഥ

പേടിപരിണാമം: വേണു ബാലകൃഷ്ണന്റെ കഥ

ക്രൂരന്‍ ആ നാട്ടിലെ ഒരു പേടിത്തൊണ്ടന്റെ മകനായിരുന്നു. പേടിത്തൊണ്ടന്‍ നേരത്തേ മരിച്ചുപോയി.