ലേഖനം

മാക്ക് ഫ്‌ലക്ക്‌നോമാരുടെ കാലം: ടിപി രാജീവന്‍ എഴുതുന്നു

'ഇന്നൊരു കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍, ഒരു സഞ്ജയന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍, വി.കെ.എന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍?' എന്നെല്ലാം മനസ്സു പറയും.